Koho narodenie sa zvestovalo?


Abdrushin píše o príbehoch zo zaviatych dôb v knihe „Poselství doznívá“. Je to v prednáške (89. Upravovatel cesty), ktorá sa v 3-dielnom Posolstve Grálu nenachádza:

„V příbězích všech těchto připravovatelů uvidíte ještě jednou zřetelně jednotné, velké vedení ze Světla. Uvidíte však také úporný boj temnot proti každé pomoci, jíž se mělo lidstvu dostati.“

V tej istej knihe sa nachádzajú dve prednášky s názvom VÁNOCE. Prvá z nich (16. Vánoce) sa v 3-dielnom Posolstve Grálu takisto nenachádza. Hovorí sa v nej okrem iného o vtelení Syna Človeka, Ducha Pravdy, Tešiteľa na Zem:

„Když Kristus mluvil kdysi o jeho příchodu, tak platilo to o jeho příchodu k soudu! Pro soud nebylo však nutno, aby sestupoval až dolů do tohoto pozemského těla. Byl by splnil svůj úřad přicházeje v oblacích a jsa nad zemí! Pozemské utrpení a lidská nenávist byla by mu tak úplně uspořena. Teprve Janem byl pak zvěstován jeho pozemský příchod ze Světla, když krátce po zavraždění Syna Božího bylo mu to na jeho prosbu povoleno.“


Koho zvestuje Atlantída?

V knihe „Zaviate doby sa prebúdzajú II“ v príbehu „Atlantída“ (nem.orig z r.1935) sa okrem iného píše:

„Boh sa nám zjavil v čase, keď Erárijci ešte nebývali na zemi dlho. K jednému z nich, ktorý sa, podobne ako môj otec Har, volal najvyšším, pristúpila raz svetlá postava a poučila ho:

Tam hore v najsvetlejších výšinách stojí kráľovský hrad, v ktorom žije Boh so svojimi dvoma synmi – SVETLÝM a VÁŽNYM. Ten VÁŽNY je určený za kráľa na zemi, ak raz budú ľudia takí, že si zaslúžia Božie kráľovstvo. Jeho meno je Imanuel; bude prebývať medzi ľuďmi a bude im vládnuť. SVETLÝ je pánom všetkých dokonalých duší, ktoré už odišli a nemusia sa viac vrátiť na zem.“

Vynára sa otázka:

Fyzická prítomnosť koho (?) na Zemi bola myslená v Atlantíde pri poučení svetlou postavou, keď o inkarnáciu Ježišom zvestovaného Ducha Pravdy, autora Posolstva Grálu, vtedy nešlo, lebo tento pozemský príchod Syna Človeka nebol ešte zo Svetla v čase Atlantídy ani zamýšľaný?

Viď príloha nemecký originál Atlantída, str. 25


Koho zvestuje Abdrushinova doska a Izaiáš?

Čitatelia Posolstva vedia, že Abdrushin žil prvýkrát na Zemi asi 1500 rokov pred Kristom. Vo výklade Abdrushinovej náhrobnej dosky (kniha Z doznělých tisíciletí, nem. orig. z r. 1933) sa hovorí o opätovnom návrate a osobnej prítomnosti Syna Človeka na Zemi.

Pre doplnenie uvádzam len krátky úryvok:

„Čekají, až Abd-ru-shinova noha opět vstoupí na zemi. Až bude jako král opět žít na zemi, bude nosit největší z nich.“

Abd-ru-shinovo žezlo 11

Prorok Izaiáš žil tiež niekoľko storočí pred Kristom a zvestoval narodenie chlapca - Imanuela.

Vynára sa otázka:

Vtelenie koho (?) na Zemi zvestovala Abdrushinova náhrobná doska a tiež prorok Izaiáš, keď z horeuvedeného vyplýva, že o inkarnáciu Ducha Pravdy tam nešlo, lebo až o niekoľko storočí neskôr samotný Ježiš Kristus túto informáciu o pozemskej inkarnácii Tešiteľa oznámil svojim pri Poslednej večeri, aby sa potom prvýkrát objavila až v Jánovom evanjeliu?

Viď príloha nemecký originál Abdrushinova doska, str.179


O koho návrate na Zem sa hovorilo v národe Is-Ra?

V knihe „Zaviate doby sa prebúdzajú II“ (nem.orig. z r. 1935) je uvedený aj životopis kniežaťa Abdrushina, v čase, keď na Zemi žil Mojžiš. Aj tam je povedané, že Syn Človeka sa vráti na Zem, pred Tisícročnou ríšou.

Pripájam tu dva úryvky:

… (str. 267) „Piesok zaveje ríšu Is-ma. Po storočia bude odpočívať pod jeho príkrovom. Ľudia nie sú hodní, aby vstúpili na posvätnú pôdu, kde prebýval Is-ma-el. Uplynú veky, než sa znovu vynorí na povrch, keď Syn Človeka navštívi tieto miesta.“

… (str. 290) „Tvoja prosba je vyslyšaná vo Svetle! So mnou sa opäť vrátiš a budeš mi pomáhať pri výstavbe mojej ríše.“

… (pokračovanie na str. 290) „Pane, čo si dovolil Jusuovi, dovoľ aj mne! Daj, aby som ti smel slúžiť, opäť raz zostúpiš na túto Zem“. A Abd-ru-shin mu to s radosťou v srdci prisľúbil. (nasledujúce vety v slovenskom preklade z r. 1995 nenašli svoje miesto): „Aj Din-Ar prišiel, potom Dhu-Far, ktorý za seba a za Hussu prosil, Hussa to povedala Na-Lah, aj ona prišla prosiť, že by raz smela znovu slúžiť Nahome. A všetkým bolo splnené, o čo prosili.“ (nem.orig.: „Auch Din-Ar kam, danach Dhu-Far, der für sich und Hussa bat. Hussa sagte es Na-Lah, auch sie kam zu bitten, daß sie Nahome einst wieder dienen dürfe. Und allen wurde gewährt, worum sie baten.“)

Viď príloha nemecký originál „Zaviate doby sa prebúdzajú II“, str. 267, 290


Koho zvestuje Zoroaster ?

Zoroaster žil niekoľko storočí pred Kristom a v jeho príbehu (nem.orig. z r. 1936) sa zvestuje vtelenie Syna Človeka (Saoshyanta) na Zem a navyše sa tam spomína jeho pozemská matka (3 krátke úryvky):

… (str. 109-110) „Ako si predstavuješ príchod Saoshyanta?“, spytoval sa Svetlý.

„Príde ako žiariaci hrdina“, zvolal Zoroaster nadšene. „Len tak si viem predstaviť sudcu sveta.“

Svetlý sa odmlčal. Podľa tohto mlčania zbadal Zoroaster, že neodpovedal správne.

Premýšľal. Nebolo mu ukázané dieťa,ktoré vyrástlo na Zemi? Mal byť Saoshyant, syn Boží narodený na Zemi? Svetlý pomocník zmizol. Zoroaster zostal sám so svojimi myšlienkami.

„Ó, ty dieťatko, akú obeť nám prinášaš!“, povedal dojatý. „Si svätý a opustíš tvoj nebeský domov, aby si sa stal človekom!“

(nasledujúca veta sa do slovenského prekladu z r. 1995 už nedostala):

ÁNO, človekom sa musí Syn Boží stať, aby mohol ľuďom pomôcť.“ (nem.orig.: „Ja, Mensch mußte der Gottessohn werden, um den Menschen helfen zu können.“)

„Šťastná matka, ktorá ti smie darovať telo!“

Sotva na to Zoroaster pomyslel, tu s ním trhlo: Matka! Veď to bol kľúč k veľkému tajomstvu!“


… (str. 177) „Jeho noha vstúpi na našu Zem, ktorá sa pre hriech stala bahniskom.“


… (str. 220) „Pomocník to ale bude vedieť, lebo on opustí na nejaký čas svoje miesto u Otca. Narodí sa ako každé iné ľudské dieťa.“

(ďalšia veta, ktorá sa do slovenského prekladu z r. 1995 už nedostala):

Vedzte, vidím ho spanilého a malého v zámku jeho pozemskej matky.“ (nem.orig.: „Wisset, ich sehe ihn holdselig und klein in seiner Erdenmutter Schloß.“)

„Bude kráčať vyrastajúc v zlatom lúči Božej milosti a lásky. Bude žiť s ľuďmi a medzi ľuďmi, (aj nasledujúce slová chýbajú v preklade) on im rozumie, ako nemôže rozumieť nikto iný.“


Čitatelia pôvodného „Poselství doznívá“ (76.Duchovní úrovně VII) vedia, že matka Abdrushina ...: „Pozemská nádoba pro Parsifala – Imanuele (Abd-ru-shina) nesměla však ničeho vědět o příchodu svého dítěte a jeho úkolu na zemi. ... Teprve když vystoupila z hrubohmotného těla, uvědomila si veliký úkol, který směla splniti na zemi ve službě Světlu.“ (tieto vety v 3-dielnom prerobenom Posolstve už nie sú)


Kľúč je aktívny prostredník na otvorenie niečoho, niekedy aj veľkého tajomstva.

A otázky sa vynárajú:

Mohlo sa stať, že Zoroaster dostal už 900 rokov pred Kristom informácie zo Svetla, že Duch Pravdy sa vtelí na Zem tesne pred súdom, hoci Syn Človeka o to požiadal až po smrti Ježišovej, ako píše Abdrushin?

Prečo niekto rozhodol, že z pôvodného textu opäť zmizla celá veta, kde sa vyslovene zdôraznilo (slovíčkom „ÁNO“ - v nem. „JA“), že sudca sveta, Saoshyant, Syn Boží, musí sa stať človekom, aby mohol ľuďom pomôcť?

Prečo niekomu neboli po vôli slová o videní Zoroastra, keď zdôrazňoval, že vidí malého a spanilého chlapca v zámku jeho pozemskej matky? Prečo sa znovu spomína jeho pozemská matka a akú úlohu mala zohrať? Aký to bol zámok, ktorý videl Zoroaster?

Narodenie koho (?) teda zvestuje Zoroaster, keď logicky z poznania Poselství doznívá (prednáška 16.Vánoce) môžeme tvrdiť, že o inkarnáciu Ježišom zvestovaného Ducha Pravdy tu nejde, ani o Ježiša samotného?

Na akú matku Syna Človeka, ktorá mala byť kľúčom k veľkému tajomstvu, si pomyslel Zoroaster, keď to matka Abdrushina (v nemeckom národe) logicky nemohla byť?

Aké veľké tajomstvo by sa malo ľudstvo dozvedieť prostredníctvom pozemskej matky Imanuela?

Viď príloha nemecký originál Zoroaster, str. 109-110, 177, 220.


---

Aj v Zjavení Jána je proroctvo o chlapcovi, ktorý sa narodí Žene, odetej Slnkom. Tento Kráľ kráľov bude v Tisícročnej ríši na Zemi kraľovať železným žezlom.

Budeme aj toto proroctvo do budúcnosti vykladať dozadu do minulosti, tak ako cirkev, že je to narodenie Ježiša matke Márii, či zrodenie časti z Parsifala v ďalekých výšinách (tiež z dávnej minulosti), alebo prebudenie sa Parsifala do svojej úlohy, hoci sa v proroctvách oznamuje meno IMANUEL?


V každom prípade môže každý hľadajúci správne poukázať na všetky spisy, ktoré nenapísal osobne Abdrushin, že ich treba brať len orientačne, s rezervou.

Ale prečo na ne potom poukazoval sám autor Posolstva Grálu?

Nato, aby sme si v tom vyberali, čo nám vyhovuje a čo nie? Nato, aby sme si vybrali, čomu chceme porozumieť, ale to, čo nechceme prijať, odsunieme medzi nepravé, alebo sa to radšej vymaže?

Podobným spôsobom, ako to robila a robí dodnes „cirkev svätá“?-------


A ty, človeče, môžeš sa v každom momente rozhodnúť:
buď sa budeš riadiť slovom ľudským
alebo Slovom Božím.

Na začiatok stránky