Zjavenie Jána 1935


Zjavenie Jána z r. 1935 je súčasťou jednej knižnej publikácie aj s „Volaním z Prastvorenia“.

Možno to nie je dôležité, ale skutočnosť je taká, že Abdrushin spomínal vo svojich prednáškach iba Zjavenie Jána z Biblie. Píšem tak okrem iného aj preto, že v novom Zjavení Jána je Prakráľovná zobrazovaná s korunou zo siedmych drahokamov, kým v biblickom Zjavení Jána je matka Kráľa kráľov opisovaná s korunou s dvanástimi hviezdami.

Pokiaľ to niekto nepovažuje za dôležité, nech sa páči, avšak jedno a to isté to určite nie je.

Čo sa ale spoločne nachádza v obidvoch verziách Zjavenia Jána, je opis narodenia chlapca, ktorý sa mal narodiť žene odetej slnkom.

Katolícka Biblia z r. 1998 (ZjavJána 12.kapitola, verš 1-6):

„1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. 5 I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu. 6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“

Zjavenie Jána z r. 1935:

„Na nebi se zjevila ženská postava zázračné krásy. Vycházely z ní světelné paprsky a slunce jako by bylo jejím šatem.

Stála v srpku měsíce, jehož matný svit halil její nohy. Na hlavě měla korunu se sedmi drahokamy, jež zářily jako hvězdy. Z prostředního, nejnádhernějšího kamene tryskaly paprsky utkávajíce zlaté zahalení kolem děťátka, jež radostně se usmívajíc, vystupovalo z jejího klína. A toto děťátko bylo Pánem světů, o kterém vyprávěli proroci.

Nyní se to pohnulo i v hlubinách. S funěním a mručením přibližoval se netvor mající sedm hlav, poněvadž si chtěl přivlastnit sedm částí světů. Na každé ze svých hlav měl korunu, jelikož si byl jist, že dosáhne svého cíle a stane se králem na této části pozdějšího stvoření - jestliže právě zrozené děťátko zmizí. Protivník se vrhl kupředu, přinášeje na své cestě přinesl zmar všemu, s čím se setkal. Chtěl zničiti děťátko.

Hoch však byl vzat k Bohu, svému věčnému Otci, aby u něho zůstal tak dlouho, než zvíře bude přemoženo. Královna nebes odebrala se do svých zahrad.“

Je zaujímavé, že ako v katolíckej Biblii tak aj v tomto novom Zjavení Jána sa pod textom, opisujúcim toto Božie zasľúbenie, nachádza dolu pod čiarou vysvetľujúci text, aby čitateľ bol usmernený, ako má to narodenie Pána svetov pochopiť.

Pre mňa je to dosť zarážajúce najmä preto, že vlastný text Zjavenia prijala k tomu povolaná osoba, avšak vysvetlivky pod čiarou nám ponúka zrejme už niekto druhý ako ľudské doplnenie Zjavenia.

A otázky sa vynárajú:

Prečo práve tu sa objavuje taká enormná snaha vysvetľovať Božie zasľúbenie? Nestačil by hľadajúcemu vlastný text Zjavenia? To sa až tak podceňuje vlastné cítenie ľudí? Alebo sa chce tým odviesť pozornosť kamsi na vedľajšiu koľaj?

Kvôli úplnosti a väčšej objektivite uvádzam tu obidve vysvetlenia.

V katolíckej Biblii je pod uvedeným textom Zjavenia Jána vysvetlenie takéto:

„V nasledujúcich kapitolách (12-20) sú opísané tie videnia, ktoré sa vzťahujú na prenasledovanie Cirkvi a na jej konečné víťazstvo. Žena stelesňuje Matku Mesiáša (Iz 7, 11.14;, Mich 5,2) alebo izraelské spoločenstvo (Jer 3, 6-10.20; Ez 16, 8-14; Oz 2) alebo ženu z protoevanjelia (Gn 3, 14n.). Je to symbol Božieho ľudu oboch zákonov. Jeho konkrétnou predstaviteľkou je Mária, ktorá porodila historického Krista. Časť tradície vidí v tejto žene iba Máriu. Drak je symbolom satana (12, 9; Gn 3, 1n.). Syn je zrejme Mesiáš, ako to dokazuje aj citovanie Ž 2, 9. Púšť znamená tento svet, na ktorom Cirkev žije 1260 dní (porov. 11, 2.3).“

V Zjavení Jána z r. 1935 je pod čiarou vysvetlenie takéto:

„Ženská postava jest prakrálovna Elisabet. Že při tom Parsifal vystupuje jako dítě, jest obraznou ukázkou započetí jeho úkolu ve velké očistě světů. Dětství ukazuje počátek zvláštního úkolu Parsifala, neboť jest v něm dítětem, aby zkušenostmi v prožití dozrál v muže pro všechno, co musí přemoci, aby splnil zaslíbení. Jest to také jen dílo, které Lucifer, netvor, již od počátku usiloval v dítěti zničit a tím znemožniti splnění, při kterém on sám se vším svým falešným působením bude Parsifalem spoután.“

Ako dôkaz v prílohe pripájam zo Zjavenia Jána, z nemeckého originálu z r. 1935, stranu č. 187, kde sa spomenuté vysvetlenie nachádza.


Pokiaľ hľadajúci pozorne číta, nemôže mu uniknúť, že v obidvoch horeuvedených verziách Zjavenia Jána je v texte veľmi dôležitý oznam:

Dávnymi proroctvami oznamovaný, novonarodený Kráľ kráľov, bol hneď po narodení vzatý do bezpečia – k Bohu!

A otázky sa vynárajú:

Prečo potom tým istým dôsledným spôsobom, hoci mnohé ľudské vysvetlivky skôr spôsobujú v dušiach zmätok, nikto nám, hľadajúcim, nedal výklad ani v Biblii, ani v novom Zjavení Jána, ako si máme vysvetliť práve to následné vzatie narodeného chlapca k Bohu a Jeho trónu? Prečo sa aj tu ani v jednom prípade nepokračovalo vo vysvetleniach? Kde sa vytratila zrazu tá snaha vysvetľovať?

Ako to vzatie do bezpečných sfér vlastne prebehlo v skutočnosti?

Bol Syn Boží alebo Syn Človeka hneď po narodení vzatý do bezpečia mimo pôsobenie draka – k Bohu a Jeho trónu?

Kdekoľvek som sa na toto hocikoho spýtal, odpoveďou bolo buď len habkanie a strieľanie do vetra alebo v drvivej väčšine mlčanie.

V tejto veci sa už ochota pomáhať hľadajúcemu, vysvetľovanie a dôslednosť pod čiarou vytratili kamsi do nenávratna. Preto hľadajúcemu nezostáva nič iné, len hľadať odpoveď tam, kde nám od Syna Božieho a Syna Človeka bola aj zanechaná – v Slove Božom.

A to je len dobre. Pretože jedine Slovo Pravdy dokonale dáva odpovede na všetko, nie vysvetlivky ľudí!

Na začiatok stránky